• نام حرکت: شکم پرسی دستگاه
  •  نام لاتین: ab machine crunches
شکم پرسی دستگاه

نمایش حرکت های مشابه
شکم شیب دست بالا
پهلو هالتر نشسته
بالا شکم پا بالا
شکم پهلو روسی
هالتر پهلو
حرکت شکم با چرخ
شکم شیب
زیر شکم بارفیکس
پهلو دمبل