• نام حرکت: شکم پرسی دستگاه
  •  نام لاتین: ab machine crunches
شکم پرسی دستگاه

نمایش حرکت های مشابه
حرکت خلبانی
حرکت کرانچ
مسگری بدنسازی
شکم شیب دست بالا
پهلو هالتر نشسته
بالا شکم پا بالا
شکم پهلو روسی
هالتر پهلو
حرکت شکم با چرخ