• نام حرکت: نشر جانب سیم کش ضربدری
  •  نام لاتین: cross cable lateral raises
نشر جانب سیم کش ضربدری

نمایش حرکت های مشابه
فلای معکوس با سیم کش
سرشانه دستگاه
سرشانه هالتر از پشت
سرشانه آرنولدی
پارالل بدنسازی
نشر جانب سیم کش تک دست
سرشانه هالتر از جلو نشسته
سرشانه صلیب
کراس اور سیم کش معکوس