• نام حرکت: حالت شنا تک پا
  •  نام لاتین: push up single foot
حالت شنا تک پا

نمایش حرکت های مشابه
ددلیفت اسمیت
فیله افقی
سلام ژاپنی نشسته
حالت شنا تک پا
نیم گهواره
پهلو شیب
فیله کمر دستگاه نشسته
پل معکوس