• نام حرکت: نشر سیم کش از جلو تک دست
  •  نام لاتین: single arm tricep pulldown
نشر سیم کش از جلو تک دست

نمایش حرکت های مشابه
سرشانه آرنولدی
پارالل بدنسازی
نشر جانب سیم کش تک دست
سرشانه هالتر از جلو نشسته
سرشانه صلیب
کراس اور سیم کش معکوس
نشر از جلو تک دمبل چکشی
نشر از جلو هالتر
نشر از جلو هالتر